Организација

Скупштина је највиши орган Удружења. Скупштину Удружења чине сви њени чланови. Чланови управљају Удружењем, непосредно или преко својих изабраних представника у органима Удружења. Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Удружење може основати свој огранак (агенцију, секцију, клуб, подружницу и др.), без статуса правног лица. Такође, Удружење се може удруживати у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. Одлуку о удруживању и оснивању огранка, на предлог Управног одбора Удружења, доноси Скупштина.

Удружење остварује своје задатке преко одељења за: природне науке и друштвене науке. Унутар сваког одељења могу се организовати пододељења.